FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki > Revija RDP
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 54)
Publikacija Članek
Naslovnica

MSRP v svetu in EU

Revija RDP, 2009/7_8

mag. Katja Blatnik, 1.7.2009

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

Revija RDP, 01.07.2009Pričujoči prispevek je prvi v redni rubriki Mednarodne novosti, v katerem lahko preberete povzetek zgodovine nastajanja MSRP ter opis postopka sprejemanja novih standardov in pojasnil k njim. Tudi uporabniki zbirke SRS morajo namreč biti seznanjeni s spremembami, saj se nekateri MSRP, sprejeti v Evr...
Naslovnica

Izkaz vseobsegajočega donosa – MRS 1

Revija RDP, 2009/7_8

dr. Eva Mihelčič, 1.7.2009

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

Revija RDP, 01.07.2009Odbor za mednarodne računovodske standarde (ang. International Accounting Standards Board - IASB) je septembra 2007 objavil spremenjeni MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov. S spremembami naj bi se izboljšala uporabnost računovodskih izkazov z vidika analize in primerljivosti informacij, pre...
Naslovnica

Še o spornih prepričanjih uporabe direktiv ES v nacionalnem pravu

Revija RDP, 2009/7_8

dr. Rajko Knez, 1.7.2009

Gospodarsko pravne zadeve

Revija RDP, 01.07.2009Uporaba direktiv v nacionalnem pravu vedno znova sproža različna vprašanja, na eni strani zakonodajalcu, soočenemu s transpozicijo in implementacijo (prenosom direktiv) v nacionalno pravo, na drugi strani pa tudi sodnim organom in organom izvršilne veje oblasti, ki morajo (ex post) direktive v sodni...
Naslovnica

Omejitev samostojnosti uprave delniške družbe – 330. člen ZGD-1

Revija RDP, 2009/6

Matjaž Ujčič, univ. dipl. prav., 1.6.2009

Gospodarsko pravne zadeve

Revija RDP, 01.06.2009Uprava delniške družbe vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost (265. člen ZGD-1) ter zastopa in predstavlja družbo (266. člen ZGD-1). Samostojnost uprave delniške družbe izhaja iz samostojnega interesa, ki ga ima delniška družba kot osamosvojeni pravni subjekt (Bohinc in dr., str. 743)...
Naslovnica

Prikaz razlik med SRS, MSRP in US GAAP pri nekaterih gospodarskih kategorijah (2. del)

Revija RDP, 2009/6

dr. Eva Mihelčič, 1.6.2009

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

Revija RDP, 01.06.2009Razlike pri najemnih, naložbenih nepremičninah in bioloških sredstvih (kot del opredmetenih osnovnih sredstev) so še vedno aktualne pri pripravi samostojnih računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) in ameriškimi računovodskimi standardi (ang.
Naslovnica

Dobro ime (osnove)

Revija RDP, 2009/6

Silva Koritnik Rakela, univ. dip. ekon, p. r., DipIFR, 1.6.2009

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

Revija RDP, 01.06.2009Dobro ime je postavka v bilanci stanja, ki ima v računovodskih izkazih nekaterih podjetij zelo visoke vrednosti. Dobro ime je neopredmeteno sredstvo podjetja, ki se bistveno razlikuje od ostalih sredstev podjetja. Ni ga možno prodati samega zase. Je »računska« kategorija, ki je posledica računovodsk...
Naslovnica

MSRP za mala in srednja podjetja in računovodenje v Sloveniji (EU)

Revija RDP, 2009/6

mag. Katja Blatnik, 1.6.2009

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

Revija RDP, 01.06.2009Globalno poslovanje zahteva enoten pristop pri izdelavi računovodskih izkazov (poročil), ki so podlaga za sprejemanje poslovnih odločitev pri različnih uporabnikih. Zbirka mednarodnih računovodskih standardov (MSRP) je namenjena prvenstveno velikim podjetjem in skup0inam podjetij, ki pripravljajo tu...
Naslovnica

Študentsko delo je najcenejše – popravek

Revija RDP, 2009/6

Uredništvo RDP, 1.6.2009

Delovna razmerja

Revija RDP, 01.06.2009V članku Študentsko delo je najcenejše, objavljenem v številki revije RDP (št. 5, letnik 2, maj 2009) , se nam je prikradlo nekaj napak. Napačni sta navedbi v prvem stolpcu Preglednice 3. skupaj neobdavčeni dohodek namreč znaša 8.577,30 EUR in ne 9.071,78 EUR, normirani stroški pa znašajo 855,73 EUR...
Naslovnica

Študentsko delo je najcenejše

Revija RDP, 2009/5

mag. Katja Blatnik, 1.5.2009

Delovna razmerja

Revija RDP, 01.05.2009Študentsko delo je skoraj idealen instrument za odpravo občasnih neskladij na trgu dela, ki pa zaradi privilegiranega položaja študentov predstavlja anomalijo na trgu dela. Študentsko delo je deležno ugodnejše davčne obravnave kot redno delo, kar je eden od kljunih razlogov za razmah študentskega de...
Naslovnica

Vpliv finančne krize na poročanje o tveganjih v letnem poročilu

Revija RDP, 2009/5

dr. Tatjana Horvat, 1.5.2009

Letno poročilo in poslovni načrt

Revija RDP, 01.05.2009Razkritjem tveganj v letnih poročilih se danes ni več mogoče izogniti, saj nas po eni strani k temu zavezujejo različni predpisi in mednarodni računovodski standardi, po drugi strani pa trenutne zaostrene razmere poslovanja. Skoraj ni podjetja, ki ne bi imelo težave s plačili kupcev (kreditno tvegan...
Naslovnica

Prikaz razlik med SRS, MSRP in US GAAP pri nekaterih gospodarskih kategorijah (1. del)

Revija RDP, 2009/5

dr. Eva Mihelčič, 1.5.2009

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

Revija RDP, 01.05.2009V prispevku so predstavljene razlike pri obravnavi opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ki so še vedno aktualne pri pripravi samostojnih računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) in ameriškimi računovodskimi standardi (United States Generally Accepte...
Naslovnica

Uporaba biometrijskih ukrepov v zasebnem sektorju

Revija RDP, 2009/5

Lilijana Kozlovič, univ. dipl. prav., 1.5.2009

Poslovne poti in stranpoti

Revija RDP, 01.05.2009Uporaba biometrijskih ukrepov je dopustna tudi v zasebnem sektorju, vendar le, če je to nujno potrebno za opravljanje dejavnosti, za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ali poslovne skrivnosti. Pri tem pa je pomembna tudi tehnologija, ki se uporablja....
Naslovnica

Dogodki po datumu bilance (kako jih upoštevati pri sestavi letnega poročila)

Revija RDP, 2009/5

Silva Koritnik Rakela, univ. dip. ekon, p. r., DipIFR, 1.5.2009

Letno poročilo in poslovni načrt

Revija RDP, 01.05.2009Računovodsko se poslovno leto na konča z datumom bilance stanja. Računovodski standardi zahtevajo, da se pri sestavitvi računovodskega poročila upoštevajo tudi dogodki po datumih bilance stanja. V nekaterih primerih ti dogodki povzročijo prilagoditev računovodskih izkazov na dan bilance stanja. Kdaj...
Naslovnica

Osebni podatki kot izjema od informacij javnega značaja

Revija RDP, 2009/5

Sonja Bien Karlovšek, univ. dipl. prav., 1.5.2009

Javne finance in javna naročila

Revija RDP, 01.05.2009V prispevku avtorica pojasnjuje pomen najpogostejše izjeme od prosto dostopnih informacij, varovalnih osebnih podatkov. Ta izjema je določena v Zakonu o varstvu osebnih podatkov, v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja pa je pomembno razrahljana z dvema določbama. Prva določa javnost varova...
Naslovnica

Izjava dobavitelja – zagotavljanje sledljivosti porekla blaga na notranjem trgu Evropske unije

Revija RDP, 2009/5

Iris Gorjanc Dolničar, univ. dipl. ekon., 1.5.2009

Poslovne poti in stranpoti

Revija RDP, 01.05.2009V prispevku so predstavljene temeljne značilnosti izjave dobavitelja, ki je izrednega pomena zaradi zagotavljanja sledljivosti porekla blaga na notranjem trgu Evropske unije: Ta dokument je njuno potreben takrat, ko želimo, da se blago preferencialno izvozi v neko drugo državo - sopogodbenico določe...
Naslovnica

Nova pojavna oblika delitve gospodarskih družb – izčlenitev

Revija RDP, 2009/4

dr. Saša Prelič, docent Pravne fakultete Univerze Maribor, 1.4.2009

Gospodarsko pravne zadeve

Revija RDP, 01.04.2009Ena od pomembnejših novosti, uvedenih z novelo ZGD-1B, je prav gotovo razširitev pravnih možnosti za izvedbo delitev gospodarskih družb. Do uveljavitve te spremembe je bila delitev gospodarskih družb pri nas mogoča le v pojavni obliki razdelitve ali oddelitve, novela ZGD-1B pa tudi za gospodarske dr...
Naslovnica

Pripoznavanje in razporejanje stroškov v nepridobitnih organizacijah

Revija RDP, 2009/3

Vili Perner, univ. dipl. ekon., pooblaščeni revizor, 1.3.2009

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

Revija RDP, 01.03.2009Pripoznavanje in razporejanje stroškov se uporabljata skozi celoten poslovni proces nepridobitnih organizacij. Določanje in oblikovanje ustreznih informacij o stroških za namene odločanja in poročanja zahtevata skrbno presojo o pripoznavanju in razporejanju stroškov za različne namene, če smemo trdi...
Naslovnica

Skrajševanje polnega delovnega časa in njegovo subvencioniranje

Revija RDP, 2009/3

doc. dr. Darja Senčur Peček, 1.3.2009

Delovna razmerja

Revija RDP, 01.03.2009Učinki svetovne gospodarske krize se kažejo tudi že v Sloveniji. Zaradi zmanjševanja naročil se pri delodajalcih zmanjšuje potreba po delu delavcev, zato narašča število odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Alternativa odpuščanju delavcev je lahko tudi skrajševanje polnega delovnega č...
Naslovnica

Poslovno poročilo v malih podjetjih

Revija RDP, 2009/3

Maja Petrinja, univ. dipl. ekon., 1.3.2009

Letno poročilo in poslovni načrt

Revija RDP, 01.03.2009Tudi manjša podjetja morajo v svoji poslovni praksi občasno pripraviti poslovno poročilo, ki ga srednja in velika podjetja v Sloveniji sicer obvezno pripravljajo na podlagi zakonskih zahtev. Manjša podjetja se pri pripravi poslovnega poročila srečujejo s strokovnimi dilemami - namreč, kaj je treba i...
Naslovnica

Računovodski dobiček in obdavčljivi dobiček v povezavi z odloženimi davki

Revija RDP, 2009/2

Silva Koritnik Rakela, univ. dip. ekon, p. r., DipIFR, 1.2.2009

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

Revija RDP, 01.02.2009Namen prispevka je opozoriti na nekatere razlike med davčnim in računovodskim (poslovnim) obravnavanjem prihodkov in (predvsem) odhodkov ter prikazati praktični obračun odloženih davkov, bilanciranje in evidentiranje v razčlenjevalnih razvidih in računovodskih izkazih za nekatere značilne situacije,...
Naslovnica

Hipoteka ali Zemljiški dolg: katero pravico uporabiti za zavarovanje svojih terjatev?

Revija RDP, 2009/1

Mag. Miha Šlamberger, univ. dipl. prav., 1.1.2009

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

Revija RDP, 01.01.2009Hipoteka in zemljiški dolg sta stvarni pravici, ki ju ureja Stvarnopravni zakonik (v nadaljevanju: SPZ). Sodita v skupino tako imenovanih omejenih pravic na tuji stvari, ki služita zavarovanju ene ali več terjatev upnika do zastavitelja, lastnika nepremičnine, obremenjene z zemljiškim dolgom, ali do...
Naslovnica

Vpliv IFRIC 12 na nekatera razmerja javno-zasebnih partnerstev

Revija RDP, 2009/1

Samo Jereb, univ. dipl. ekon., pooblaščeni revizor, 1.1.2009

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

Revija RDP, 01.01.2009IFRIC 12 so dogovori o koncesijah, ki ga je sprejel Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (v nadaljevanju: Pojasnilo 12), kateri se pri izdelovanju računovodskih izkazov v Sloveniji še ne bo uporabljal, saj to pojasnilo še ni prevzeto v pravni red Evropske skupnosti,...
Naslovnica

Učinkovanje sklepov o imenovanju in razrešitvi članov organov vodenja in nadzora gospodarske družbe v sodni praksi

Revija RDP, 2009/1

Matjaž Jan, univ. dipl. prav., 1.1.2009

Gospodarsko pravne zadeve

Revija RDP, 01.01.2009Spori o imenovanju in razrešitvi članov organov vodenja in nadzora gospodarskih družb so v sodni praksi zelo pogosti, če ne najpogostejši. Sodišča so zato lahko zavzela stališča do številnih konkretnih vprašanj, ki pomembno dopolnjujejo abstraktna pravna pravila iz Zakona o gospodarskih družbah in Z...
Naslovnica

Kako v letnem poročilu poročati o trajnostnem razvoju

Revija RDP, 2009/1

Maja Petrinja, univ. dipl. ekon., 1.1.2009

Letno poročilo in poslovni načrt

Revija RDP, 01.01.2009Letno poročilo je najpomembnejši dokument, s katerim se podjetje predstavi javnosti. Prek informacij, razkritih v letnem poročilu, podjetje komunicira s sedanjimi in potencialnimi lastniki, zaposlenimi, posojilodajalci, kupci, državo in drugimi. Interesne skupine od podjetja pričakujejo odgovorno in...
Naslovnica

Temelji varstva osebnih podatkov na delovnem mestu

Revija RDP, 2008/12

Sonja Bien Karlovšek, univ. dipl. prav., 1.12.2008

Poslovne poti in stranpoti

Revija RDP, 01.12.2008V prispevku so pojasnjeni najpomembnejši pojmi na tem področju, prikazane so pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v delovnopravnih razmerjih ter opisano zavarovanje osebnih podatkov, ki je pogosto predmet preverjanja pri inšpekcijskem nadzoru nad varstvom osebnih podatkov....
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura

< Vsi

Revija RDP

Področja

< Vsi Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Delovna razmerja Gospodarsko pravne zadeve Investiranje, financiranje in finančna sredstva Javne finance in javna naročila Letno poročilo in poslovni načrt Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije Poslovne poti in stranpoti Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge Statistična in druga poročila Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS) Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

Leto objave

2009(24) 2008(30)

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG H IJ K LM N OP QR S Š TU V WXYZŽ