FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki > Ž
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica

Personalna mapa zaposlenega

FinD-INFO članki, 2018

Žumer Lucija, Inštitut za računovodstvo, 23.10.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 23.10.2018Izbira in zaposlovanje kandidatov je zahteven postopek v domeni kadrovske službe, zato ga je treba skrbno načrtovati in organizirati.
Naslovnica

Kriptovalute in blokovne verige - modni muhi ali novi internet?

Pravna praksa, 2018/7-8

dr. Matija Žgur, 22.2.2018

dr. Matija Žgur, Pravna praksa, 7-8/2018V četrtek, 15. februarja, je na PF Univerze v Ljubljani potekala okrogla miza Kriptovalute in blokovne verige - modni muhi ali novi internet? Na izjemno dobro obiskanem dogodku je beseda tekla o tehnoloških, davčno-finančnih, regulatornih in drugih vidikih te aktualne tematike. Razpravo je povezoval prof. dr. Ciril Ribičič, organizirali pa sta jo Srebrna katedra Pravne fakultete in Študentska organizacija Pravne fakultete, ob pomoči Zveze društev pravnikov Slovenije in Kariernega centra Univerze v Ljubljani. Študentje Pravne fakultete so zaradi kakovostne izvedbe dogodka izrazili interes za vnovično sodelovanje pri kateri podobni aktualni temi.
Naslovnica

Finančno prestrukturiranje z izčlenitvijo - nedosledno izvajanje zakonskih določb s strani organov oblasti

Pravna praksa, 2017/38

Luka Žnidarič, 5.10.2017

Luka Žnidarič, Pravna praksa, 38/2017Določba 221.o člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je z novelo F uvedla možnost t. i. izčlenitve zdravih jeder v postopku finančnega prestrukturiranja. Namen omenjene določbe je nadaljevanje poslovanja rentabilnega dela podjetja in njegova rešitev pred siceršnjim stečajem. Navedena zakonska rešitev je bila sicer v strokovnih krogih pozitivno sprejeta, vendar njeno izvajanje v praksi odpira številna vprašanja, zlasti v primerih, ko gre za izčlenitev več zdravih jeder v postopku ponovne prisilne poravnave in delovanju organov izvršilne veje oblasti.
Naslovnica

Prekršek v zvezi s plačilom za delo - izključitev iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja po ZJN-3 ter prepoved ustanavljanja po ZGD-1I

Pravna praksa, 2016/45-46

Žvipelj Marko, Rejc Žiga, 24.11.2016

mag. Marko Žvipelj, Žiga Rejc, Pravna praksa, 45-46/2016Novi Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) ter zadnja novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) sta prinesla tudi določbi o obvezni triletni izključitvi subjektov iz postopkov javnega naročanja ter triletni prepovedi postati ustanovitelj, družbenik in podjetnik za storilce prekrškov v zvezi s plačilom za delo (in zaposlovanjem na črno) (v nadaljevanju skupaj: zakonski prepovedi). Glede na dikcijo danih določb - ki jih v praksi tako razumejo tudi javni naročniki, notarji in drugi subjekti, ki so pristojni za vodenje postopkov v tej zvezi - gre za prepovedi, katerih učinek je retroaktiven, saj nista omejeni na prekrške, storjene po uveljavitvi predmetnih zakonskih določb, temveč se v tej zvezi upoštevajo tudi prekrški, storjeni pred datumom veljavnosti oziroma začetka uporabe teh prepovedi.
Naslovnica

Odškodninska odgovornost za napačno diagnozo

Pravna praksa, 2016/39-40

Maša Žehelj, 14.10.2016

Maša Žehelj, Pravna praksa, 39-40/2016Odškodninska odgovornost za napačno diagnozo je odgovornost zdravnika oziroma zdravstvene ustanove za strokovno napako. Pri tem se soočamo s problemom, kako dokazati temeljno predpostavko za nastanek odškodninske odgovornosti, torej da je prišlo do postavitve napačne diagnoze.
Naslovnica

Povračilo ali odpust uvoznih dajatev - napaka carinskih organov in interes pravičnosti

FinD-INFO članki, 2016

Julija Žičkar, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 7.7.2016

Poslovne poti in stranpoti

FinD-INFO članki, 07.07.2016Po Carinskem zakoniku Unije je pod določenimi pogoji mogoče zahtevati povračilo ali odpust carinskih dajatev tudi zaradi napake carinskih organov in v interesu pravičnosti.
Naslovnica

DDV pri pogodbah o finančnem leasingu - nove smernice

FinD-INFO članki, 2016

Julija Žičkar, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 17.3.2016

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

FinD-INFO članki, 17.03.2016Vrhovno sodišče je po predhodnem odločanju Sodišča Evropske unije (SEU) postavilo pomembne smernice pri obdavčitvi pogodb o finančnem leasingu nepremičnin v primerih, ko je predmet leasinga zaradi plačilne nediscipline leasingojemalca vrnjen leasingodajalcu in prodan tretji osebi.
Naslovnica

Zaposlovanje starejših delavcev

Pravna praksa, 2015/47

Luka Žnidarič, 3.12.2015

Luka Žnidarič, Pravna praksa, 47/2015Vlada RS je na seji dne 23. septembra 2015 sprejela besedilo predloga zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru po nujnem postopku. Tako kot številni ukrepi na delovnopravnem področju je tudi ta namenjen povečanju zaposljivosti določene ciljne skupine. Zadnje spremembe tako uvajajo začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb z namenom prispevati k doseganju njihove čim hitrejše in stabilne zaposlitve. Vendar pa, ali so za večjo integracijo starejših res potrebni ukrepi na področju njihovega zaposlovanja? Mar ne bi bilo bolj smiselno problem zaposlovanja starejših začeti reševati na drugi strani medalje?
Naslovnica

Ali se v javnem sektorju zlorablja institut pogodb o zaposlitvi za določen čas?

Pravna praksa, 2015/35

Gliha Urška, Cerar Žugelj Uroš, 10.9.2015

Urška Gliha, Uroš Cerar-Žugelj, Pravna praksa, 35/2015V obdobju varčevalnih ukrepov velja omejitev državnih organov pri možnostih zaposlovanja in širitve kadrovskih zmogljivosti, zato so se ponekod v praksi začeli pojavljati primeri obida varčevalnih ukrepov, ki pomenijo kršitve Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Tak primer je verižno sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas, zlasti zaradi nadomeščanja odsotnih zaposlenih, pri čemer se izkaže, da delavec, ki je tako pogodbo sklenil, dejansko na delovnem mestu ne nadomešča delavca, ki je naveden v pogodbi.
Naslovnica

Odpoved pogodbe o zaposlitvi med napotitvijo na čakanje na delo

Pravna praksa, 2015/34

Luka Žnidarič, 3.9.2015

Luka Žnidarič, Pravna praksa, 34/2015Z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) je bil v slovenski pravni red uveden nov institut - čakanje na delo doma po 138. členu. Kot del celovite reforme trga dela je namen zakonske določbe med drugim povečati prožnost v delovnem procesu (t. i. notranjo prožnost) in s tem omogočiti učinkovitejše prilagajanje razmeram na trgu. Kljub temu izkušnje kažejo, da se v praksi pojavljajo številna vprašanja, zlasti glede izrabe letnega dopusta in možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Zato si problematiko napotitve na čakanje na delo poglejmo nekoliko podrobneje in hkrati preverimo možnosti, ki jih v zvezi s tem institutom daje veljavna zakonodaja.
Naslovnica

Dovoljenost revizije v upravnem sporu

FinD-INFO članki, 2015

Julija Žičkar, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 12.6.2015

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 12.06.2015Prispevek obravnava najpogostejše razloge za zavrženje revizij pred Vrhovnim sodiščem, ki izhajajo iz sodne prakse in s tem napotke, kako lahko stranke učinkoviteje izkoristijo sodno varstvo.
Naslovnica

Povrnitev stroškov pooblaščenca, ki ni odvetnik

FinD-INFO članki, 2015

Julija Žičkar, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 6.1.2015

Poslovne poti in stranpoti

FinD-INFO članki, 06.01.2015Stranki s pooblaščencem, ki ni odvetnik, v primeru uspeha v upravnem sporu, ki sledi davčnemu postopku, ne pripada enak pavšalni znesek stroškov kot stranki, ki jo zastopa odvetnik. Ali je takšna ureditev skladna z Ustavo RS ?
Naslovnica

Povrnitev stroškov pooblaščenca, ki ni odvetnik

FinD-INFO članki, 2014

Julija Žičkar, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 19.12.2014

Poslovne poti in stranpoti

FinD-INFO članki, 19.12.2014Stranki s pooblaščencem, ki ni odvetnik, v primeru uspeha v upravnem sporu, ki sledi davčnemu postopku, ne pripada enak pavšalni znesek stroškov kot stranki, ki jo zastopa odvetnik. Ali je takšna ureditev skladna z Ustavo RS ?
Naslovnica

Zastaralni roki za terjatve upravnikov

Pravna praksa, 2014/47

Kremzer Mlinar Nuša, Harb Ana, Železnik Jana, 4.12.2014

Nuša Kremzer-Mlinar, Ana Harb, Jana Železnik, Pravna praksa, 47/2014Vrhovno sodišče RS je v sodbi III Ips 23/2014 z dne 2. septembra 2014 zavzelo stališče, da terjatve upravnikov za povračilo obratovalnih stroškov, ki jih upravnik večstanovanjske stavbe iz lastnih sredstev založi za lastnike stanovanj, zastarajo v enoletnem zastaralnem roku po 6. točki prvega odstavka 355. člena Obligacijskega zakonika (OZ). S tem je odpravilo dilemo v zvezi z dolžino zastaralnega roka za terjatve upravnikov večstanovanjskih stavb. Sporno pa ostaja vprašanje, ali v enakem roku zastarajo tudi terjatve upravnikov poslovnih stavb in stavb, v katerih so tako stanovanjski kot tudi poslovni prostori.
Naslovnica

Avtorsko pravo - odprta razmišljanja in pomisleki

Pravna praksa, 2012/43

dr. Jurij Žurej, 8.11.2012

Poslovne poti in stranpoti

dr. Jurij Žurej, Pravna praksa, 43/2012Ob pripravi sprememb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) želim poudariti nekatera odprta vprašanja s tega področja. Dokazno breme v razmerjih do avtorjev in uporabnikov praviloma nosi kolektivna organizacija. Zneske, ki jih kolektivna organizacija ne razdeli avtorjem, mora v višini plačila vrniti plačnikom. Za dela, ki se prenašajo po satelitu, kjer oddajna in usmerjevalna postaja ni v Republiki Sloveniji, slovenske kolekgivne organizacije nimajo pooblastila pobirati nadomestila. Sprejem novega zakona mora prinesti premišljene rešitve in ne sme pomeniti amnestije za morebitne nezakonitosti v preteklosti.
Naslovnica

Posebna in izredna revizija v skladu z ZGD-1

Pravna praksa, 2012/41-42

Simon Žgavec, 25.10.2012

Gospodarsko pravne zadeve

Simon Žgavec, Pravna praksa, 41-42/20122kol Gospodarsko statusno pravo univ. dipl. pravnik, odvetnik v Ljubljani, Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o.p., d.o.o., podiplomski študent na PF Univerze v Mariboru Pravici sodnega imenovanja posebnega in izrednega revizorja v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah
Naslovnica

Večja pooblastila izvršiteljev za učinkovitejšo izvršbo

Pravna praksa, 2012/13

Vanja Žgur, 5.4.2012

Gospodarsko pravne zadeve

Vanja Žgur, Pravna praksa, 13/2012Poklic izvršitelja je v zadnjem letu ali dveh, sklepati gre, da zaradi posledic, ki jih je prinesla gospodarska kriza, postal eden najbolj zaželenih pri upnikih in eden najbolj osovraženih pri dolžnikih. Slednje velja predvsem, če je izvršitelj pri svojem delu učinkovit in upraviči dodatne stroške, ki predvsem nastanejo za upnika.
Naslovnica

Dopustnost spremembe pogodbe brez objave javnega razpisa po praksi Sodišča EU

Pravna praksa, 2012/4

Mužina Aleksij, Žvipelj Marko, 2.2.2012

Javne finance in javna naročila

dr. Aleksij Mužina, Marko Žvipelj, Pravna praksa, 4/2012V času zaostrenih razmer na gospodarskem trgu precej gospodarskih subjektov (oziroma partnerjev pri joint venture) in njihovih podizvajalcev, ki so s pogodbami prevzeli obveznosti pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj, teh obveznosti iz različnih razlogov niso več sposobni obvladovati oziroma pripravljeni poravnati. Navadno gre za nastop trajnejše nelikvidnosti ali dolgoročne plačilne nesposobnosti (insolventnost), včasih je razloge za odpoved sodelovanja pri prevzetih obveznostih najti v sporih z naročnikom ali v lastni sferi (na primer s partnerjem ali podizvajalci), drugič pa v trenutku izvajanja del s pogodbo prevzeta dela oziroma storitve nikakor več na ustrezajo pričakovanjem, ki so jih stranke imele pred sklenitvijo pogodbe.
Naslovnica

Vpogled v ponudbe na podlagi ZJN-2C v praksi

Pravna praksa, 2011/33

Šifrer Aleš, Žaže Špela, 1.9.2011

Javne finance in javna naročila

Aleš Šifrer, Špela Žaže, Pravna praksa, 33/2011Kolega odvetnika Mateja Dren in Boštjan Grešak sta v Pravni praksi, št. 19/2011, podrobneje predstavila novosti v zvezi varovanjem poslovne skrivnosti in vpogleda v dokumentacijo v postopkih oddaje javnih naročil. Njun članek je temeljito predstavil novosti novele Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C) na tem področju, zato se v tem prispevku osredotočava zgolj na težave v praksi, do katerih lahko pride ob zahtevi za vpogled v ponudbeno in ostalo dokumentacijo.
Naslovnica

Nova določba 263. člena ZFPPIPP in načelo enakega obravnavanja upnikov

Podjetje in delo, 2011/2

Metod Žagar, 13.4.2011

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

Metod Žagar, Podjetje in delo, 2/2011Avtor se ukvarja s pravnimi in dejanskimi učinki spremembe 263. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki jo je uvedla novela ZFPPIPP-C. Ta je namreč na široko odprla vrata upnikom stečajnega dolžnika, da v določenih primerih pravila o izpodbijanju dolžnikovih pravnih dejanj obidejo in povsem v skladu z določbami veljavnega ZFPPIPP izvršijo dejanja, ki so očitno v nasprotju z načelom enakega obravnavanja upnikov.
Naslovnica

Ravnanje koncesionarja za opravljanje dimnikarskih storitev v nasprotju s predpisi

Pravna praksa, 2010/34

Teja Žučko, 22.9.2010

Teja Žučko, Pravna praksa, 34/2010Ravnanje odgovorne osebe zasebnega podjetja - koncesionarja, ki v nasprotju s predpisi prenese del opravljanja storitev, ki so predmet koncesijske pogodbe, na druga zasebna podjetja in jim s tem omogoči opravljanje dimnikarskih storitev brez koncesije, ustreza opredelitvi korupcije po 3. alineji 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor).
Naslovnica

Nova organizacija pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil?

Pravna praksa, 2009/48

Vida Kostanjevec, 10.12.2009

Javne finance in javna naročila

Andraž Žvan, Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 48/2009Do konca decembra 2009 je treba v notranji pravni red prenesti novo pravno-varstveno smernico 2007/66/EC, ki nadomešča oziroma spreminja stari pravno-varstveni smernici.1 Prenos nove smernice odpira vrsto vprašanj, zlasti glede uvedbe pravne sankcije neveljavnosti nezakonito sklenjenih pogodb in mor...
Naslovnica

Tretja novela Zakona o zadrugah za večjo privlačnost te organizacijske oblike

Pravna praksa, 2009/44

Primož Žerjav, 12.11.2009

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

dr.Franci Avsec, Primož Žerjav, Pravna praksa, 44/2009Državni zbor je 22. oktobra 2009 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah (ZZad-C).1 Temeljni razlog za sprejem tretje novele je obveznost, ki jo Uredba 1435/2003/ES o statutu evropske zadruge (SCE)2 nalaga državam članicam, da sprejmejo ustrezne določbe za njeno učinkovito uporab...
Naslovnica

Posebni primeri zastopanja prokuristov in poslovodstva - Težave in nejasnosti v praksi

Pravna praksa, 2009/43

Vid Leskovec, 5.11.2009

Delovna razmerja

Vid Leskovec, Simon Žgavec, Pravna praksa, 43/2009Podelitev prokure je v slovenski praksi razmeroma pogost pojav. Kljub temu pa je v zakonodaji skopo urejena, saj so v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)1 le štirje členi v okviru skupnih določb, ki se nanašajo na prokuro.2 Posledično se v zvezi s prokuro, še zlasti v primerih, ko prokuristi zasto...
Naslovnica

Zunajzakonska skupnost – nekateri (aktualni) problemi

Podjetje in delo, 2007/1

dr. Viktorija Žnidaršič-Skubic, 16.2.2007

Poslovne poti in stranpoti

dr. Viktorija Žnidaršič-Skubic, Podjetje in delo, 1/2007dr. Viktorija Žnidaršič Skubic ? 1. UVOD 2. UREDITEV INSTITUTA ZUNAJZAKONSKE SKUPNOSTI V PRIMERJALNEM PRAVU 2.1. Francija 2.2. Anglija 2.3. Nemčija 2.4. Norveška 2.5. Švedska 2.6. Nizozemska 2.7. Hrvaška 3. UREDITEV INSTITUTA V VELJAVNEM PRAVU (ZZZDR) TER V PREDLOGU DZ 3....
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(6)

Podjetje in delo(2)

Pravna praksa(19)
 

Področja

< Vsi Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Banke, zavarovalnice in drugi veliki gospodarski subjekti Delovna razmerja Gospodarsko pravne zadeve Investiranje, financiranje in finančna sredstva Javne finance in javna naročila Poslovne poti in stranpoti Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

Leto objave

2018(2) 2017(1) 2016(4) 2015(5)
2014(2) 2012(4) 2011(2) 2010(1)
2009(3) 2007(2) 2006(1)

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ